Předmět je zaměřen na přípravu tří- až pětidenního cvičného tematického zájezdu se zaměřením na klienty se specifickými potřebami, vyplývajícími z věku, sociálního postavení, zdravotního či mentálního hlediska se zaměřením na kulturní dědictví českých zemí s akcentem na české země, příhraniční oblasti a regiony s kulturními a historickými vazbami na českou minulost, nebo se zaměřením na klienty se specifickými požadavky z určité oblasti kulturního turismu. Cílem je zpracování časového rámcového i detailního programu forfaitového zájezdu včetně zpracování cenové kalkulace a zajištění jednotlivých služeb (doprava, ubytování, prohlídky). Student je veden k práci v týmu, schopnosti koordinovat svou činnost dle zadání managementu projektu, uplatňuje své teoretické schopnosti a dovedností z absolvovaných předmětů při organizování výletu/zájezdu skupiny klientů, při řešení problémových situacíe ve fázi přípravy i realizace produktu. Dokáže využívat možností networkingu kulturních organizací a institucí pečujících a prezentujících kulturní dědictví a zařízení cestovního ruchu na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Vybrané produkty se zaměřením na destinace a trasy kulturního dědictví (příklady): a) pro klienty se specifickými potřebami: Lázeňské tradice a současnost Kladska (pro seniory); Hradec nad Moravicí/Pernštejn/Lednicko-Valtický areál (pro slabozraké); Velkomoravské dědictví (pro vozíčkáře) ad. b) pro klienty se specifickými požadavky: České stopy v Porýní; Vinařská oblast Wachau; Podyjí, Folklórní tradice a festivaly moravsko-rakouského pomezí; Gorolské kulinární tradice ad. Student je schopen připravit animační program. Je připravován na různé situace, aby byl schopen pohotově reagovat na problémové situace nejen v rámci přípravy, ale i realizace volnočasového produktu. Studenti jsou v rámci přípravy a realizace prakticky seznamováni s prací animátorů jako podněcovatelů zábavy pro různé věkové kategorie.